فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دعاى دفع چشم زخم

«أن جبرئیل(علیه السلام) نزل على النبى(صلى الله علیه و آله) فرآه مغتما فسأله عن غمه فقال له إن الحسنین(علیهماالسلام) أصابتهما عین فقال له یا محمد العین حق فعوذهما بهذه العوذة و ذكرها؛(906) جبرئیل بر نبىّ اكرم(صلى الله علیه و آله) نازل شد و آن حضرت را محزون دید پس علّتِ غمناكىِ آن حضرت را جویا شد، آن حضرت فرمود: از این جهت ناراحت و محزونَم كه نُحُوست چشمان پلید بر حسن و حسین(علیهماالسلام) اصابت نموده و آنان نظر خورده اند، پس جبرئیل گفت: اى محمد نُحوستِ چشم و نظر زدن امرى است غیر قابل انكار، ولى راهِ چاره و درمان دارد و آن است كه آنان را به وسیله این دعا پناه بدهى و سلامتىِ آنان را تأمین كنى. پس فرمود: «اللهم یا ذا السلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الكریم ذا الكلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین من أنفس الجن و أعین الإنس».

یادكردن بزرگى خدا در چشم زخم

«محمد بن سلیمان بن مهران قال حدثنا زیاد بن هارون العبدی عن عبد الله بن محمد البجلى عن الحلبى عن أبى عبد الله(علیه السلام) قال من أعجبه شى ء من أخیه المؤمن فلیكبر علیه فإن العین حق؛(907) امام صادق(علیه السلام) فرمود: كسى كه به برادرِ مؤمنش نگاه كرد و چیزى از او در نظرش جلوه نمود، به طورى كه او را به شگفت آورد حتماً باید با گفتن اللَّه اكبر و... بزرگىِ خدا را یادآور شود چرا كه نظر زدن و شور چشمى یك حقیقتِ غیر قابل انكار است.»

مرد در قبر، شتر در دیگ!

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) إن العین لتدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر؛(908) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: چشم بد مرد را داخل در قبر مى كند و شتر را در دیگ!»