فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

تشویق اجنّه

مى گویند كسى وارد حمامى شد، دید چند نفر از اجنّه داخل حمام هستند. شنیده بود كه اگر «بسم اللَّه» بگوید، اجنّه فرار مى كنند، شخص بلافاصله گفت: «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» امّا مشاهده كرد كه اجنّه در همانجا هستند و نرفته اند. با خود گفت شاید نام خدا را خوب نخوانده است لذا دوباره «بسم اللَّه» را با ترتیل و رعایت تجوید تكرار كرد، باز مشاهده كرد كه اجنّه از آنجا نرفته اند، براى بار سوم مثل قاریان مصرى دستش را بر گوشش گذاشت و با قرائت و صوت بلند «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» را خواند كه این بار دید اجنّه نه تنها از آنجا نرفتند، بلكه به او خیره شده و بخاطر قرائت زیباش او را با گفتن اللَّه!اللَّه!احسنت!احسنت! تشویق مى كنند!

چشم زخم