فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تملّق نوعى حسد است

«قال علىّ(علیه السلام) : الثّناء باكثر من الاستحقاق ملق، و التّقصیر عن الاستحقاق عىّ او حسد؛(817) على(علیه السلام) فرموده است: ثنا گفتن و تمجید دگران، بیشتر از حدّ شایستگى و لیاقت، تملّق و چاپلوسى است، و كمتر از آنچه سزاوارند یا ناشى از عجز تمجیدكننده است یا منشأ روانى آن بیمارى حسد است.»

مدح دروغ

«قال علىّ(علیه السلام) : من مدحك بما لیس فیك فهو خلیق ان یذمّك بما لیس فیك؛(818) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه روزى براى فضیلتى كه در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر براى صفت بدى كه از آن منزّهى تو را مذمّت كند.»

نیّتِ نیكو در اعتماد

«امام هادى(علیه السلام) : إذا حَلَلتَ مِن أخیكَ فى مَحَلِّ الثِّقَةِ فَاعدِل عَنِ المَلَق إلى حُسنِ النِّیَّة؛(819) امام هادى(علیه السلام) : هرگاه به برادرت اعتماد كردى، به جاى مدح و ثنا (در ظاهر) نیّتت را (درباطن) نیكو كن.»