فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

منع رفاقت با چاپلوس

«قال علىّ(علیه السلام) : لا تصحب المائق فیزیّن لك فعله و یودّ انّك مثله؛(816) على(علیه السلام) فرموده است: با چاپلوس رفاقت مكن كه او با چرب زبانى تو را اغفال میكند، كار نارواى خود را در نظرت زیبا مى نماید و دوست دارد كه تو نیز مانند وى باشى.»

تملّق نوعى حسد است

«قال علىّ(علیه السلام) : الثّناء باكثر من الاستحقاق ملق، و التّقصیر عن الاستحقاق عىّ او حسد؛(817) على(علیه السلام) فرموده است: ثنا گفتن و تمجید دگران، بیشتر از حدّ شایستگى و لیاقت، تملّق و چاپلوسى است، و كمتر از آنچه سزاوارند یا ناشى از عجز تمجیدكننده است یا منشأ روانى آن بیمارى حسد است.»

مدح دروغ

«قال علىّ(علیه السلام) : من مدحك بما لیس فیك فهو خلیق ان یذمّك بما لیس فیك؛(818) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه روزى براى فضیلتى كه در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر براى صفت بدى كه از آن منزّهى تو را مذمّت كند.»