فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش تملّق

«قال علىّ(علیه السلام) : ینبغى للعاقل ان یحترس من سكر المال و سكر القدرة و سكر العلم و سكر المدح و سكر الشّباب، فانّ لكلّ ذلك ریاح خبیثة تسلب العقل و تستخفّ الوقار؛(815) على(علیه السلام) فرموده: شایسته است انسان عاقل، خویشتن را از مستى ثروت، از مستى قدرت، از مستى علم و دانش، از مستى تمجید و تملّق، از مستى جوانى مصون نگاه دارد. زیرا هر یك از این مستى ها بادهاى مسموم و پلیدى دارد كه عقل را زائل میكند و آدمى را خفیف و بى شخصیّت مینماید.»

منع رفاقت با چاپلوس

«قال علىّ(علیه السلام) : لا تصحب المائق فیزیّن لك فعله و یودّ انّك مثله؛(816) على(علیه السلام) فرموده است: با چاپلوس رفاقت مكن كه او با چرب زبانى تو را اغفال میكند، كار نارواى خود را در نظرت زیبا مى نماید و دوست دارد كه تو نیز مانند وى باشى.»

تملّق نوعى حسد است

«قال علىّ(علیه السلام) : الثّناء باكثر من الاستحقاق ملق، و التّقصیر عن الاستحقاق عىّ او حسد؛(817) على(علیه السلام) فرموده است: ثنا گفتن و تمجید دگران، بیشتر از حدّ شایستگى و لیاقت، تملّق و چاپلوسى است، و كمتر از آنچه سزاوارند یا ناشى از عجز تمجیدكننده است یا منشأ روانى آن بیمارى حسد است.»