فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

امام رضا بطلبه!

گاهى در سال بارها به مسافرتهاى گوناگون مى رویم، امّا براى سفرهاى معنوى وقت و حوصله نداریم. به دوستى گفتم: مسافرت نمى روى؟! گفت: ان شاءاللَّه اگه امام رضا بطلبه یه شمال مى خوام برم!

ثناء

آیات