فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

همسرِ خوب

یه نفر داشته زنشو كتك میزده، بهش میگن: مگه زنت چیكار كرده؟ میگه: اگه میدونستم چیكار كرده كه میكشتمش.

توفیق

آیات