فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارزش تذكّر دادن اشتباهات

«قَالَ على(علیه السلام) مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَك؛(753) آن كه تو را هشدار داد، چون كسى است كه مژده داد.»

تشویق درستكاران

«عن الصّادق(علیه السلام) : ثلاثة تجب على السّلطان للخاصّة و العامّة: مكافأة المحسن بالاحسان لیزدادوا رغبة فیه و تغمّد ذنوب المسى ء لیتوب و یرجع عن غیّه و تألّفهم جمیعا بالاحسان و الانصاف؛(754) به فرموده امام صادق(علیه السلام) بر فرمانروایان فرض است كه همواره سه وظیفه را درباره فرد و جامعه انجام دهند: یكى آنكه نیكوكاران را با پاداش نیك تشویق كنند و از این راه میل درستكارى را در آنان افزایش دهند. دیگر آنكه پرده بدكار را پاره نكنند و گناهش را مستور نگاهدارند تا از كرده خود پشیمان شود و از راه نادرست بازگردد. سوّم آنكه با روشهاى تفضّل آمیز و منصفانه موجبات همبستگى و الفت جامعه را فراهم سازند.»

یادآورى خدمات دیگران براى تشویق آنها

«عن على(علیه السلام) : فافسح فى آمالهم و واصل فى حسن الثّناء علیهم و تعدید ما ابلى ذوو البلاء منهم، فانّ كثرة الذّكر لحسن افعالهم تهزّ الشّجاع و تحرّض النّاكل؛(755) از على(علیه السلام) : (در ضمن بعضى از نامه هاى رسمى از تشویق نیكوكاران سخن گفته و انجام این وظیفه مؤثّر تربیتى را به مأمورین عالیرتبه دولت خود، صریحاً خاطر نشان فرموده است. از آن جمله به مالك اشتر نوشته است): به آنان میدان بده تا به آرزوهاى مشروع خویش برسند و پیوسته به نیكى یادشان نما. كسانى كه با تحمّل رنج و زحمت، بخوبى امتحان داده و انجام وظیفه كرده اند خدماتشان را یك به یك به زبان بیاور و قدردانى كن، چه آنكه تشویق مكرّر از كارهاى خوب، دلیران را در انجام وظائف، تهییج میكند و ضعیفان ترسو را تشجیع و تشویق مینماید.»