فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

امانتدار پیامبر

«النبى(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(730) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»

جانشینان پیامبر

«النبى(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائى. فقیل: یا رسول اللَّه! و من خلفاؤك؟ قال: «الذین یحیون سنّتى و یعلّمونها عباد اللَّه»؛(731) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»

فرمانروایان مردم

«الامام على(علیه السلام) : العلماء حكّام على الناس؛(732) امام على(علیه السلام) : عالمان فرمانروایان بر مردمند.»