فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نصیحت سقراط

پیش از آنكه سقراط را محاكمه كنند از وى پرسیدند: بزرگترین آرزویى كه در دل دارى چیست؟ وى پاسخ داد: بزرگترین آرزوى من این است كه به بالاترین مكانى در آتن صعود كنم و با صداى بلند به مردم بگویم: اى رفقا! چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهاى عمر خود را به جمع آورى ثروت و عبادت طلا مى گذرانید؟! در حالى كه آنگونه كه باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان كه مجبور هستید روزى ثروت خود را براى آنان باقى بگذارید همّت نمى گمارید؟(715)

تقلید

آیات