فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

بچّه ها قابلیت یادگیرى همه چیز را از والدین خود دارند باید دقت كنیم كه آنان نسبت به اعمال ما تأثیرپذیرى بیشترى دارند تا به حرفهاى ما. فرزند صالح از بارزترین باقیات صالحات براى انسان است پس در تربیت آن بكوشیم. تربیت فرزنداز خود او عزیزتر است. فرزندانى كه در محیط گناه بزرگ شوند نسبت به والدین خود نیز ناسپاستر خواهند بود. یادگیرى دانش در كودكى همچون نقش و نگار بر سنگ است كه به این زودیها زائل نخواهد شد پس در تربیت فرزندان دقت كنیم. در تربیت فرزند دلسوزى بیش از حد ممنوع است. فرزند صالح افتخار پدر و مادر است. تربیت غیر مستقیم اثر گذارتر از تربیت مستقیم است. غیر مستقیم، آن است كه با عمل به تربیت فرزندانمان بپردازیم. طبق آمار نود درصد بزهكاران از ناحیه پدر و مادر خود ضربه دیده اند. بزرگان در تربیت فرزندانشان از خداوند كمك خواسته اند.

لطیفه

نصیحت سقراط

پیش از آنكه سقراط را محاكمه كنند از وى پرسیدند: بزرگترین آرزویى كه در دل دارى چیست؟ وى پاسخ داد: بزرگترین آرزوى من این است كه به بالاترین مكانى در آتن صعود كنم و با صداى بلند به مردم بگویم: اى رفقا! چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهاى عمر خود را به جمع آورى ثروت و عبادت طلا مى گذرانید؟! در حالى كه آنگونه كه باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان كه مجبور هستید روزى ثروت خود را براى آنان باقى بگذارید همّت نمى گمارید؟(715)