فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

بچه عزیز است، تربیت او عزیزتر است.
«امثال و حكم دهخدا»
تمتّعى كه من از فضل در جهان بردم
همان جفاى پدر بود و سیلى استاد
«ظهیر»
چوب تر را چنان كه خواهى پیچ
نشود خشك جز به آتش راست
«سعدى»
با پسر، قول زشت و فحش مگوى
تا نگردد لئیم و فاحشه گوى
«اوحدى»
فرزند همان كند به هر حال
كز مادر خویش و از پدر دید
«امثال و حكم دهخدا»

نكات

بچّه ها قابلیت یادگیرى همه چیز را از والدین خود دارند باید دقت كنیم كه آنان نسبت به اعمال ما تأثیرپذیرى بیشترى دارند تا به حرفهاى ما. فرزند صالح از بارزترین باقیات صالحات براى انسان است پس در تربیت آن بكوشیم. تربیت فرزنداز خود او عزیزتر است. فرزندانى كه در محیط گناه بزرگ شوند نسبت به والدین خود نیز ناسپاستر خواهند بود. یادگیرى دانش در كودكى همچون نقش و نگار بر سنگ است كه به این زودیها زائل نخواهد شد پس در تربیت فرزندان دقت كنیم. در تربیت فرزند دلسوزى بیش از حد ممنوع است. فرزند صالح افتخار پدر و مادر است. تربیت غیر مستقیم اثر گذارتر از تربیت مستقیم است. غیر مستقیم، آن است كه با عمل به تربیت فرزندانمان بپردازیم. طبق آمار نود درصد بزهكاران از ناحیه پدر و مادر خود ضربه دیده اند. بزرگان در تربیت فرزندانشان از خداوند كمك خواسته اند.

لطیفه