فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مهار نفْس سركش

«عن علىّ(علیه السلام) : من كلّف بالأدب قلّت مساویه؛ من قلّ ادبه كثرت مساویه؛(708) على(علیه السلام) میفرمود: آن كس كه ادب بر وى تحمیل شود، و تربیت، نفْس سركش او را مهار نماید گناهان او كم مى شود. برعكس، آن كس كه ادب و تربیت را كمتر بپذیرد گناهانش بسیار خواهد بود.»

تربیت در سنین كودكى

«قال على(علیه السلام) : فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك و یشتغل لبك؛(709) على(علیه السلام) (در ضمن نامه خود به فرزندش حضرت حسن(علیه السلام) نوشته است): فرزند عزیز! در راه ادب آموزىِ تو از فرصت استفاده كردم و قبل از آنكه دل كودكانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه هاى دیگرى مشغول گردد، به تربیت تو مبادرت نمودم و وظیفه پدرى خود را انجام دادم.»

داستانها