فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بهترین بخشش پدر

«عن علىّ(علیه السلام) : ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن؛(704) على(علیه السلام) فرموده: هیچ پدرى به فرزندش تفضّل و بخششى ننموده است كه عالیتر و شریفتر از تربیت خوب باشد.»

بستگى نَسَبى

«و عنه(علیه السلام) : حسن الأدب افضل نسب و اشرف سبب؛(705) و نیز فرموده است: ادب و تربیت خوب از هر بستگى نَسَبى و سببى شریفتر و افتخار آمیزتر است.»

توجه به آموزش فرزند

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): عَلِّموا أولادَكُم السِّباحَةَ و الرِّمایَةَ؛(706) به كودكان خود شنا و تیر اندازى بیاموزید.»