فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

یارى خدا در تربیت فرزند

«قال علىّ بن الحسین(علیه السلام) اعنّى على تربیتهم و تأدیبهم و برّهم؛(703) حضرت امام سجاد(علیه السلام) (از پیشگاه پروردگار، براى حسن تربیت فرزندان خود استمداد میكند): بار خدایا! مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یارى و مدد بفرما.»

بهترین بخشش پدر

«عن علىّ(علیه السلام) : ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن؛(704) على(علیه السلام) فرموده: هیچ پدرى به فرزندش تفضّل و بخششى ننموده است كه عالیتر و شریفتر از تربیت خوب باشد.»

بستگى نَسَبى

«و عنه(علیه السلام) : حسن الأدب افضل نسب و اشرف سبب؛(705) و نیز فرموده است: ادب و تربیت خوب از هر بستگى نَسَبى و سببى شریفتر و افتخار آمیزتر است.»