فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آبروى خانواده

«قال علىّ(علیه السلام) : ولد السّوء یهدم الشّرف و یشین السّلف؛(702) على(علیه السلام) میفرمود: فرزندان بد، آبرو و شرف خانواده را از بین میبرند و مایه ننگ و رسوائى پیشینیان خود میشوند.»

یارى خدا در تربیت فرزند

«قال علىّ بن الحسین(علیه السلام) اعنّى على تربیتهم و تأدیبهم و برّهم؛(703) حضرت امام سجاد(علیه السلام) (از پیشگاه پروردگار، براى حسن تربیت فرزندان خود استمداد میكند): بار خدایا! مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یارى و مدد بفرما.»

بهترین بخشش پدر

«عن علىّ(علیه السلام) : ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن؛(704) على(علیه السلام) فرموده: هیچ پدرى به فرزندش تفضّل و بخششى ننموده است كه عالیتر و شریفتر از تربیت خوب باشد.»