فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

امتحان تاریخ

معلم تاریخ: آهاى! تو كه با آن قد بلندت ته كلاس ایستاده اى و بِر و بِر من را نگاه مى كنى، بگو اسكندر مقدونى كه بود؟
- نمى دانم.
- چه كسى ناصر الدین شاه را كشت؟
- نمى دانم.
- پس با این وضع چطور مى خواهى امتحان تاریخ بدهى؟
- من كه نمى خواهم امتحان بدهم. آمده ام بخارى كلاس را تعمیر كنم.

تربیت فرزند

آیات