فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

تاریخ تكرار مى شود

پسر شانزده ساله اى نزد پدر خود رفته گفت: پاپا! یادت هست كه مى گفتى، اولین دفعه اى كه ماشین پدرت را راه بردى تصادف كردى و ماشین خرد شد؟!
- بله، پسر جان.
- باز هم یادت مى آید كه گفتى تاریخ تكرار مى شود؟!
- بله، پسرم.
- بسیار خوب، امروز یك بار دیگر تاریخ تكرار شد!

امتحان تاریخ

معلم تاریخ: آهاى! تو كه با آن قد بلندت ته كلاس ایستاده اى و بِر و بِر من را نگاه مى كنى، بگو اسكندر مقدونى كه بود؟
- نمى دانم.
- چه كسى ناصر الدین شاه را كشت؟
- نمى دانم.
- پس با این وضع چطور مى خواهى امتحان تاریخ بدهى؟
- من كه نمى خواهم امتحان بدهم. آمده ام بخارى كلاس را تعمیر كنم.