فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پشتیبان زندگى

«قال على(علیه السلام) : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه؛(672) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تاریخِ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد، در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است.»

عبرت از گذشتگان

«عن على(علیه السلام) : من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم؛(673) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى شود، كسى كه بصیرت و بینائى پیدا كرد مى فهمد، و آن كس كه فهمید عالم مى شود.»

پیش بینى حوادث با مراجعه به گذشته

«قال علىّ(علیه السلام) : استدلّ على ما لم یكن بما قد كان فانّ الامور اشباه و لا تكوننّ ممّن لا تنفعه العظة الّا اذا بالغت فى ایلامه فانّ العاقل یتّعظ بالأدب، و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب؛(674) على(علیه السلام) به فرزندش حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: براى امورِ واقع نشده به آنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه قضایاى تحقّق یافته، حوادث یافت نشده را پیش بینى كن، زیرا امور جهان، همانند یكدیگرند، از آن اشخاص نباش كه موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فكر، پند پذیرد، این بهائم هستند كه جز با كتك، فرمان نمى برند.»