فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دلیل صحیح

معلم فیزیك: من الان این سكه پنج ریالى را در اسیدكلریدریك مى اندازم. بگو ببینم در اسید حل مى شود یا نه؟
- نخیر آقا، حل نمیشه.
- بارك اللَّه، حالا اگر گفتى چرا حل نمى شود؟
- براى اینكه اگر حل مى شد اونو نمى انداختید توى اسید كه بعدش پیشمون بشید!

پند و موعظه

آیات