فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

هذیان بیمار

پزشك: بیمار شما تبش، خیلى شدید است. آیا هذیان هم مى گوید؟ پرستار: بلى مخصوصاً چند دقیقه پیش از این كه شما تشریف بیاورید گفت الان عزراییل مى آید.

پشیمانى

آیات