فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تشخیص درد

شخصى رفت پیش دكتر و گفت آقاى دكتر من فكر مى كنم سرطان خون گرفته ام. چون هر كجاى بدنم كه انگشت مى زنم درد مى كند. به سرم كه مى زنم درد مى كند، به پایم همین طور، حتى به شكمم هم همین طور. دكتر معاینه كوتاهى كرد و گفت: آقا شما بدنتان سالم است، فقط انگشت دستتان شكسته است.

هذیان بیمار

پزشك: بیمار شما تبش، خیلى شدید است. آیا هذیان هم مى گوید؟ پرستار: بلى مخصوصاً چند دقیقه پیش از این كه شما تشریف بیاورید گفت الان عزراییل مى آید.

پشیمانى