فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

احول

مردى كه مشكل بینایى داشت به چشم پزشك مراجعه كرد و گفت: آقاى دكتر من همه چیز رو دو تا مى بینم. دكتر گفت: ببینم جانم، هر چهار نفر شما این مشكل رو دارید؟!

روزى یه قاشق

یه دكتره از مریضش مى پرسه: این همه قاشق تو شكم تو چیكار مى كنه؟ میگه: خودتون گفتین روزى یه قاشق بخور!

تشخیص درد

شخصى رفت پیش دكتر و گفت آقاى دكتر من فكر مى كنم سرطان خون گرفته ام. چون هر كجاى بدنم كه انگشت مى زنم درد مى كند. به سرم كه مى زنم درد مى كند، به پایم همین طور، حتى به شكمم هم همین طور. دكتر معاینه كوتاهى كرد و گفت: آقا شما بدنتان سالم است، فقط انگشت دستتان شكسته است.