فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

احول

مردى كه مشكل بینایى داشت به چشم پزشك مراجعه كرد و گفت: آقاى دكتر من همه چیز رو دو تا مى بینم. دكتر گفت: ببینم جانم، هر چهار نفر شما این مشكل رو دارید؟!

روزى یه قاشق

یه دكتره از مریضش مى پرسه: این همه قاشق تو شكم تو چیكار مى كنه؟ میگه: خودتون گفتین روزى یه قاشق بخور!