فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تأكید بر درمان بیمارى

«عن علیّ(علیه السلام) : من كتم الأطبّاء مرضه خان بدنه؛(586) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر كه بیماریش را از پزشكان پنهان دارد به بدن خود خیانت كرده است.»

درمان تب

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): إنّ الحمّى من قیح جهنّم، فبرّدوها بالماء؛(587) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: تب از چرك دوزخ است، آن را بوسیله آب، سرد نگاهدارید.»

پیشگیرى از بواسیر

«عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) عن علیّ(علیه السلام) قال: طول الجلوس على الخلاء یورث الباسور؛(588) از امام صادق(علیه السلام) از پدرانش(علیهم السلام) از على(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: طول دادن نشستن در مستراح باعث پیدایش بواسیر است.»