فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خشم و خشنودى خدا و والدین

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): رضى اللَّه فى رضى الوالدین و سخطه فى سخطهما؛(555) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: خشنودى پدر و مادر، رضاى خداوند است و خشم الهى در غضب پدر و مادر است.»

نگاه محبّت آمیز

«عنه(صلى الله علیه و آله): نظر الولد الى والدیه حبّا لهما عبادة؛(556) نیز فرموده است: نگاه محبّت آمیز فرزند به روى پدر و مادر عبادت است و در پیشگاه الهى استحقاق پاداش دارد.»

حقّ پدر و مادر

«عن الباقر(علیه السلام) قال: سئل رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) من اعظم حقّا على الرّجل؟ قال: والده؛(557) امام باقر(علیه السلام) فرموده: از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) سؤال شد چه كسى بزرگترین حق را به آدمى دارد؟ فرمود: پدر و مادر.»