فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حمد بنده خدا

«تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرًا؛(510) زوال ناپذیر و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا بیم دهنده جهانیان باشد.»

روایات

انگیزه هاى عبادت

«عن الحسین(علیه السلام) : انّ قوما عبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادة التّجّار و انّ قوما عبدوا اللَّه رهبة فتلك عبادة العبید و انّ قوما عبدوا اللَّه شكرا فتلك عبادة الاحرار و هى افضل العبادة؛(511) حضرت امام حسین(علیه السلام) فرموده است: گروهى خداوند را به انگیزه نیل به پاداش و دست یافتن به نعمتهاى نامحدودش بندگى میكنند، این قسم عبادت، شایسته سوداگران سودجو است. بعضى خداوند را از ترس عذاب عظیمش میپرستند، این قسم عبادت نیز در خور بردگان زرخرید است. كسانى هستند كه خداوند را به منظور شكرگزارى و انجام یك وظیفه انسانى پرستش مى نمایند، این عبادتِ احرار و آزادگان است و چنین عبادتى افضل و برتر از تمام عبادات است.»