فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

ایراد به قانون مشروطه

«بهاءالواعظین» معروف مى گوید: در ابتداى مشروطه به خانه اى رفتم. پیرزن و دختر جوانى در آنجا بودند. پیرزن پرسید: منظور از مشروطیت چیست؟ گفتم: قوانین جدیده. گفت: مثلاً چه؟ مرا شوخى گرفت، گفتم: مثلاً دختران جوان را به پیرمردان دهند و زنان پیر را به جوانان! دخترش گفت: این چه فایده دارد؟! پیرزن بلافاصله گفت: اى بى حیا حالا كار تو به جاى رسیده كه بر قانون مشروطه ایراد كنى!(503)

بندگى خدا