فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سنّت شدن بدعت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): یأتى على النّاس زمان ... السّنّة فیهم بدعة و البدعة فیهم سنّة و الحلیم منهم غادر و الغادر بینهم حلیم؛(469) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: روزگارى بر مردم مى آید كه سنّت هاى سعادت بخش در جامعه بدعت تلقّى مى شود و بدعتها سنّت، بردبارانشان فریبكار و حیله گران بین مردم بردبار شناخته میشوند.»

محیط فاسد

«قال علىّ(علیه السلام) : صار الفسوق فى النّاس نسبا و العفاف عجبا؛(470) على(علیه السلام) درباره محیط فاسد میگوید: گناهكارى و ناپاكى در آن جامعه از اوصاف عادى مردم شده و كفّ نفس و پاكدامنى باعث شگفتى گردیده است.»

آغاز فتنه ها

«قال على(علیه السلام) : انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع؛(471) همانا آغاز فتنه ها و نابسامانیها هواهای نفسانى است كه از آنها پیروى مى شوند.