فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

صفات عالم

«الامام العسكری(علیه السلام) : .. فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوامّ ان یقلّدوه؛ و ذلك لا یكون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم؛(436) امام عسكرى(علیه السلام) : هر كس از فقیهان كه مالك نفس خود و نگاهبان دین خویش باشد، و با هواى نفس خود مخالفت كند، و مطیع فرمان خداى خویش باشد، بر عوام است كه از او تقلید كنند، و این امر نیست جز در بعضى از فقیهان شیعه نه همگى آنان.»

حجت امام زمان(علیه السلام)

«الامام المهدی(علیه السلام) : أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیكم، و أنا حجّة اللَّه علیهم؛(437) امام مهدى(علیه السلام) : در پیشامدهایى كه رخ مى دهد، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، كه آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدا برایشان.»

داستانها