فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مسئولیت علما

«الامام على(علیه السلام) : و ما أخذ اللَّه على العلماء، أن لا یقارّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم؛(433) امام على(علیه السلام) : خدا از علما خواسته است كه در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنگى كشیدن ستمكشان خاموش ننشینند و به آن رضا ندهند.»

فرمانرواى مردم

«الامام على(علیه السلام) : العلماء حكّام على الناس؛(434) امام على(علیه السلام) : عالمان فرمانروایان بر مردمند.»

قضاوت فقها

«عن ابى خدیجة قال: بعثنى ابو عبد اللَّه(علیه السلام) الى اصحابنا فقال: قل لهم: ایّاكم اذا وقعت بینكم خصومة، او تداری فى شى ء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا الى احد من هؤلاء الفسّاق! اجعلوا بینكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته علیكم قاضیا؛ و ایّاكم أن یخاصم بعضكم بعضا الى السّلطان الجائر؛(435) ابو خدیجه گوید: امام صادق(علیه السلام) مرا به نزد جماعتى از شیعه روانه كرد و گفت: به ایشان بگو: مبادا هنگامى كه میان شما خصومتى اتفاق مى افتد، یا در داد و ستد اختلافى پیدا مى كنید، دعواى خود را به نزدیكى از این فاسقان ببرید! بلكه در میان خود مردى را كه از حلال و حرام ما آگاه باشد انتخاب كنید؛ و من چنین كسى را قاضى و داور شما قرار مى دهم؛ و مبادا كه یكى از شما شكایت از دیگرى را به نزد سلطان ستمگر برد.»