فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زنده كردن سنّت رسول خدا(صلى الله علیه و آله)

«النبى(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائى. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: «الذین یحیون سنّتى و یعلّمونها عباد اللَّه»؛(431) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»

مقام فقها

«النبى(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(432) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»

مسئولیت علما

«الامام على(علیه السلام) : و ما أخذ اللَّه على العلماء، أن لا یقارّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم؛(433) امام على(علیه السلام) : خدا از علما خواسته است كه در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنگى كشیدن ستمكشان خاموش ننشینند و به آن رضا ندهند.»