فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ثواب قلم عالمان

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): إنَّ مِدادَ العُلماءِ فِى المِیزانِ أثقَلُ مَن دَمِ الشُّهَداءِ و أكثَرَ ثَواباً یَومَ القِیامَةِ(430)
در روز قیامت، مداد عالمان در ترازو از خون شهیدان سنگین تر، و پاداشش بیشتر است.»

زنده كردن سنّت رسول خدا(صلى الله علیه و آله)

«النبى(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائى. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: «الذین یحیون سنّتى و یعلّمونها عباد اللَّه»؛(431) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»

مقام فقها

«النبى(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(432) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»