فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از كار نادرست

«الامام على(علیه السلام) : و احذر كلّ عمل اذا سئل عنه صاحبه، انكره او اعتذر منه؛(357) امام على(علیه السلام) : از كارى بپرهیز كه چون از كننده آن پرسند، آن را انكار كند، یا به عذرخواهى بیفتد.»

عذر منافق

«الامام الصادق(علیه السلام) : ایّاك و ما تعتذر منه! فانّ المؤمن لا یسى ء و لا یعتذر، و المنافق یسى ء كلّ یوم و یعتذر؛(358) امام صادق(علیه السلام) : از آنچه باید از آن پوزش خواهى بپرهیز! مؤمن بد نمى كند و عذر نمى خواهد. منافق هر روز بد مى كند و پوزش مى خواهد.»

ذلّت مؤمن

«الامام الصادق(علیه السلام) : لا ینبغى للمؤمن ان یذلّ نفسه. قلت: بما یذلّ نفسه؟
قال: یدخل فیما یعتذر منه؛(359) امام صادق(علیه السلام) : مؤمن را نشاید كه خود را خوار كند. (راوى حدیث گوید:) گفتم: مؤمن به چه چیز خود را خوار كند؟ گفت: در كارى وارد شود كه سپس باید از آن عذر بخواهد.»