فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استاد قرائتى:

مسیر غار حرا مسیرى است سخت و با شیب تند. پیرزنى اصرار مى كرد كه من هم مى خواهم بروم. هر چه به او گفتند نمى توانید، قبول نكرد. همین كه به میانه راه رسید خسته شد و گفت: شما آخوندها چقدر دروغ مى گوئید، اصلاً پیغمبر اینجا نمى آمده! چون خودش نمى توانست بیاید اصل موضوع را منكر شد.

اعتذار

آیات