فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

ایستادگى!

یك نفر میفته تو جزیره آدم خورا، آدم خورا میگیرنش. رئیسشون میگه: اینا رو پوستشون رو میكَنیم باهاش قایق درست مى كنیم. طرف هم یه چاقو ور میداره مى گذاره رو شكمش، میگه: جلو نیایید وگرنه قایقتونو سوراخ مى كنم!

استاد قرائتى:

مسیر غار حرا مسیرى است سخت و با شیب تند. پیرزنى اصرار مى كرد كه من هم مى خواهم بروم. هر چه به او گفتند نمى توانید، قبول نكرد. همین كه به میانه راه رسید خسته شد و گفت: شما آخوندها چقدر دروغ مى گوئید، اصلاً پیغمبر اینجا نمى آمده! چون خودش نمى توانست بیاید اصل موضوع را منكر شد.