فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فقر باعزّت

«قال علىّ(علیه السلام) : الصّبر على الفقر مع العزّ اجمل من الغنى مع الذّلّ؛(320) على(علیه السلام) فرموده: بردبارى در فقر توأم با عزّت، بهتر از ثروت آمیخته به خوارى و ذلّت است.»

صبر در آزار مردم

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): المؤمن الّذى یخالط النّاس و یصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الّذى لا یخالطهم و لا یصبر على اذاهم؛(321) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: مؤمنى كه با مردم مى آمیزد و آزار آنان را تحمّل میكند در پیشگاه الهى اجرش بزرگتر است از آن مؤمنى كه با مردم آمیزش ندارد و بر اذیّت آنها صبر نمیكند.»

صبر در مصیبتها

«عن ابى بصیر قال سمعت ابا عبداللَّه(علیه السلام) یقول: انّ الحرّ حرّ على جمیع احواله، ان نابته نائبة صبر لها، و ان تداكّت علیه المصائب لم تكسره، و ان اسر و قهرا و استبدل بالیسر عسرا، كما كان یوسف الصّدّیق الامین صلوات اللَّه علیه لم یضرر حرّیّته ان استعبد و قهر و اسر و لم یضرره ظلمة الجبّ و وحشته و ما ناله ان منّ اللَّه علیه فجعل الجبّار العاتى له عبدا بعد اذ كان له مالكا؛(322) ابى بصیر گفت از امام صادق(علیه السلام) شنیدم كه فرمود: آزادمرد، در همه حالات، آزاد است، اگر به مصیبتى دچار شود صبر میكند، اگر گرفتار هجوم بلا گردد شكست نمیخورد، آزادمرد اگر اسیر شود، ستم بیند، آسایشش به سختى مبدّل گردد، باز هم آزاد است، چنان كه به روح آزاد یوسف صدّیق آسیبى نرسید، با آنكه به بردگى رفت، اسیر شد، ستم دید، همچنین تاریكى زندان، وحشت حبس، و مصائب، دیگرى كه دامنگیر آن مرد الهى شد، ضررى به شخصیّت روحى وى نزد، و سرانجام خداوند بر او منّت گذارد، به اوج عظمت و اقتدارش رسانید و فرمانرواى جبّار مصر را، كه روزى مالك یوسف صدّیق بود، به بندگى و غلامى وى درآورد!»