فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استقامت در برابر آزار مردم

«قال لقمان: یا بنىّ الزم نفسك التّؤدة فى امورك. و صبّر على مئونات الاخوان نفسك. فان اردت ان تجمع عزّ الدّنیا فاقطع طمعك ممّا فى ایدى النّاس فانّما بلغ الأنبیاء و الصّدّیقون ما بلغوا بقطع طمعهم؛(316) امام صادق(علیه السلام) فرموده است كه لقمان به پسر خود چنین گفت: فرزند عزیز! همواره نفس خود را به اداء وظائف شخصى و انجام كارهاى خویش الزام كن. و جان خود را در مقابل شدائدى كه از ناحیه مردم میرسد به صبر و بردبارى وادار نما. اگر مایلى در دنیا به بزرگترین عزّت و بزرگوارى نائل شوى از مردم قطع طمع كن و به آنان امیدوار مباش. پیامبران و مردان الهى با قطع امید از مردم به مدارج عالیه خود نائل شدند.»

ایمان و استقامت

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: ینبغى للمؤمن ان یكون فیه ثمانى خصال، وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء؛(317) امام صادق(علیه السلام) میفرمود: هشت خصلت پسندیده، شایسته مردان با ایمان است: اوّل آرامش نفس و اطمینان خاطر در فتنه ها و حوادث؛ دوّم بردبارى و صبر در مصائب و بلایاى سنگین.»

ذلّت علم آموزى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من لم یصبر على ذلّ التّعلّم ساعة بقى فى ذلّ الجهل ابدا؛(318) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: آن كس كه ساعتى به ذلّت علم آموزى تن ندهد، در همه عمر گرفتار ذلّت و خوارى جهل خواهد بود.»