فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بخیر گذشت!

یكى از طبقه صدم یه ساختمون مى پره پایین، به طبقه پنجاهم كه میرسه میگه: خب الحمدللَّه تا اینجاش كه بخیر گذشت!

صداى دزدى

دزدى قفلى را مى برید، شخصى او را دید و به او گفت چه كار مى كنى؟ دزد با خونسردى جواب داد: دارم آهنگ مى زنم.
گفت: پس چرا صدا نداره؟
دزد گفت: عجله نكن صداش فردا صبح به گوش همه مى رسه!

استقامت