فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حاكم و مرد بى گناه

یكى از حكّام، مردى بى گناه را تهدید و تخویف كرد و به او گفت: زود باشد كه تو را به قتل برسانم و اولادت را اسیر كنم و مالت را بستانم! آن مرد در جواب گفت: زود باشد كه من دین تو را غارت كنم و آخرت تو را خراب نمایم و خداوند را با تو دشمن سازم!

استدراج

آیات