فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تهمت به استبداد

طلحه و زبیر پس از عثمان از نزدیكترین افراد به على(علیه السلام) بودند. آنها توقع داشتند كه امام على(علیه السلام) بیش از دیگران به آنها امتیاز بدهد و با آنها در امور، مشورت كند و در ریاست بیت المال، آنها را بر دیگران مقدم بدارد. روزى آنها نزد على(علیه السلام) آمدند و رسماً از آن حضرت تقاضا كردند تا آنها را به فرماندارى بعضى از شهرها منصوب كند. وقتى با جواب منفى على(علیه السلام) روبرو شدند، توسط محمد بن طلحه این پیام خشن را به آن حضرت رساندند: ما براى خلاف تو فداكاریهاى بسیار كردیم، اكنون كه زمام امور به دست تو آمده، راه استبداد را به پیش گرفته اى و افرادى مانند مالك اشتر را روى كار آورده اى و ما را عقب زده اى.
امام على(علیه السلام) توسط همان محمد بن طلحه به آنها پاسخ داد كه: «چه كنم تا شما خشنود شوید؟» آنها پس از دریافت پیام امام جواب دادند: یكى از ما را فرماندار بصره كن و دیگرى را فرماندار كوفه. امام على(علیه السلام) فرمود: «به خدا سوگند من در اینجا (مدینه) آنها را امین نمى دانم چگونه آنها را امین بر مردم در كوفه و بصره نمایم.» آن گاه امام به محمد بن طلحه فرمود: «نزد طلحه و زبیر برو و از قول من به آن ها بگو اى دو شیخ! از خدا و پیامبرش(صلى الله علیه و آله) نسبت به امتش بترسید و بر مسلمانان ظلم نكنید...» لیكن آنها بخاطر همان غرور ذاتى و انحراف دینى خود بر علیه حضرت به همراهى عایشه قیام كردند.(250)

شعر

جم در آغاز شهى بگرفت راه و رسم داد
لیك در آخِر به استبداد و خودرأیى فتاد
هم در استبداد شد تا ملك خود بر باد داد
آرى، آرى ملك از استبداد خواهد شد به باد(251)
غارت غارتگران شد مال بیت المال ما
با چنین غارتگرى ها واى بر احوال ما
زاهدما بهر استبداد و آزادى بجنگ
تا چه سازد بخت او تا چون كند اقبال ما
در كف مردانگى شمشیر مى باید گرفت
حقّ خود را از دهان شیر مى باید گرفت
تا كه استبداد سر در پاى آزادى نهاد
دست خود بر قبضه شمشیر باید گرفت(252)

نكات

استبداد از ریشه «ب- د- د» و به معناى «انفراد در هر امرى و اختصاص دادن آن به خود، بدون مشاركت دیگران و تنها بر سر كارى ایستادن و بى توجّهى به منع دیگران است، چنان كه «استبداد در رأى» به معناى انفراد در رأى خود و بى توجّهى به نظر دیگران و در لغت در برابر مشورت است. این تقابل از سخنان امیرمؤمنان، على(علیه السلام) در نهج البلاغه نیز استفاده مى شود. این واژه در اصطلاح سیاسى به سلطه فرد یا گروهى در یك نظام و حكومت و تصرّف در حقوق مردم، بدون لحاظ قانون و نظر زیردستان و بدون ترس از بازخواست گفته مى شود و از آن جهت نزد عرف ناپسند است كه پیامد آن رسیدن ضرر و آسیب به توده مردم به جهت اعمال قدرت غیر مسئولانه و نامشروع یك فرد یا یك گروه محدود بر عموم است و چون این پدیده نوعاً از سوى فرمانروایان رخ مى دهد، برخى مقصود از استبداد بصورت مطلق را «استبداد فرمانروایان» دانسته و واژه هاى سیاسىِ «تسلّط»، «تحكّم: زورگویى» و... را معادل آن برشمرده اند و از استبداد زدگان با عناوینى همچون: اسیران، ذلیلان، كوچك شمردگان نام برده، مقابل آنها را غیرتمندان، آزادگان و زندگان قرار داده اند. در انگلیسى براى این واژه معادلهایى چون دسپوتیسم )Despotism(، مطلق باورى و حكومت مطلقه: خودكامگى )Absoleitism(، دیكتاتورى )Dictatorship(و جبّارى )Tyranny(را مى توان یافت. در حكومتهاى دسپوتیست، اِعمال قدرت بصورت نامحدود و بدون شیوه هاى مردم سالارانه صورت مى گیرد. از دیدگاه جامعه شناسى، حكومت مطلقه، به رغم نامش، هیچگاه شكل مطلق ندارد، زیرا همواره موانعى هرچند كوچك در راه اِعمال قدرت وجود دارد، همچنین از دیدگاه علوم اجتماعى، حكومتهاى دیكتاتورى ویژگیهایى از جمله فقدان قانون براى پاسخگو بودن حاكم، كسب قدرت با زیرپا گذاشتن قوانین، كاربرد قدرت در راه منافع گروهى محدود، انقیاد زیردستان بر پایه ترس و تمركز قدرت در دست یك فرد دارند. در جامعه شناسى سیاسى «دیكتاتورى» تبلور قدرتى است كه بدون توجّه به نظر و علایق دیگران، خواست خود را بر آنان تحمیل مى كند كه این نیز از ویژگیهاى برجسته استبداد است. «حكومت و ریاست جبّارى» نیز به هر حكومت و ریاست مستبدانه اطلاق مى شود. البته میان این اصطلاحات از یك سو و كاربرد جدید و قدیم هر یك از سوى دیگر تفاوتهایى ظریف وجود دارد. این اصطلاح در قرآن به كار نرفته؛ ولى با توجه به ویژگیهاى آن، مى توان از واژه «علوّ» و «جبّاریّت» این مفهوم را استفاده كرد؛ همچنین در قرآن از حكومتهاى مستبدّى سخن رفته است كه بارزترین آن حكومت استبدادى فرعون است: بقره/49؛ اعراف/124؛ شعراء/23- 32). علوّ در زمین كه در مورد فرعون به كار رفته كنایه از جبّاریت (استبداد) و استكبار است: «انَّ فِرعَونَ عَلا فِى الارضِ...»(253) و نیز یونس/10، دخان/31، مؤمنون/46، نازعات/24. طبق آیه 28 سوره مباركه قصص، سراى آخرت از آن كسانى است كه در زمین حتى اراده طغیان و استبداد نداشته باشند: «ذِلكَ الدّارُ الأخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدونَ عُلُوًّا فِى الارضِ و...».
كاربرد «جبّاریت» درباره خداوند به معناى «عظمت در ملك و سلطنت» است. در قرآن این كلمه در دو مورد همراه با واژه «متكبّر» به كار رفته كه درباره خداوند بصورت «الجبّار المتكُبّر» و «هُوَ اللَّهُ الَّذى لا الهَ الّا هُوَ... الجَبّارُ المُتَكَبّرُ»(254) آمده است و درباره انسان به معناى واداشتن دیگران بر عمل به خواسته هاى خود و تداعى كننده استبداد است. با این رویكرد در برخى از آیات از زمامداران مستبد به «جبّار» تعبیر شده است. چون جبّار بودن غیر خدا به معناى ادّعاى منزلتى بالاتر از شأن و خلاف واقع جهت رفع نقصان است، كاربرد این واژه در این مورد، دربردارنده نكوهش و سرزنش است. درباره انسانهاى مستبد و اعراض كنندگان از حق نیز، تركیب «متكبّر جبّار» آمده است: «یَطبَعُ اللَّهُ عَلى كُلّ قَلبِ مُتَكَبّرٍ جَبّار»(255) از این آیه برمى آید كه بر دل افراد مستبد، مهر زده شده و از اینرو هیچ برهانى را نمى فهمند. واژه جبّار، درباره مستبدان قوم عاد (هود/59) و شعیب (ابراهیم/13-15) نیز به كار رفته است. ریشه ها و عوامل استبداد: استبداد از یك سو به قدرتمندان و صفات رذیله آنان و از سوى دیگر به زمینه سازان آن، مربوط مى شود. حاكمان با عُجب، كبر و خودبینىِ خود به فساد متمایل مى شوند و روحیه فسادانگیزى آنان، زمینه ساز استبداد مى گردد: «انَّ فِرعَونَ عَلا فِى الارضِ و جَعَلَ اهلَها شِیَعًا یَستَضعِفُ طَافَةً مِنهُم... انَّهُ كانَ مِنَ المُفسِدین»(256). همچنین روحیه استكبارى، زمینه زورگویى و خودكامگى را موجب مى شود: «قالَ المَلَا الَّذینَ استَكبَروا مِن قَومِهِ لَنُخرِجَنَّكَ یَشُعَیبُ...»(257)، چنان كه ظلم و كفرِ برخى نیز استبداد و پیغمبر آزارى را موجب شده است: «و قالَ الَّذینَ كَفَروا لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّكُم مِن ارضِنا او لَتَعودُنَّ فى مِلَّتِنا فَاوحى الَیهِم رَبُّهُم لَنُهلِكَنَّ الظلِمین»(258). آثار و پیامدهاى استبداد: قرآن كریم از برخى نظامهاى استبدادى یاد كرده كه بارزترین آن حكومت فرعون است. برخى از آثار استبداد در این گونه حكومتهاى متّكى بر نظر فرد یا گروهى كوچك از جامعه عبارت است از: 1. تهدید و ارعاب: توسّل به زور و جبر و ایجاد فضایى سرشار از هراس در اجتماع و تهدید به زندان و شكنجه و قتل از پیامدهاى نظامهاى استبدادى است. در این گونه حكومتها كنشِ ناهماهنگ با افكار و امیال حاكمان واكنشى شدید در پى دارد. 2. تفرقه و ایجاد نظام طبقاتى: از شگردهاى حكومتهاى استبدادى و خودكامه سیاست استعمارى معروف «تفرقه بینداز و حكومت كن» و تقسیم مردم به طبقات و گروههاى مختلف، براى جلوگیرى از انسجام مردم و شكستن قدرت آنهاست كه بعضاً با استضعاف فكرى و تضعیف عقول مردم و تحقیر همراه است. 3. سلب آزادى از دیگران: فرمانروایان مستبد، براى حفظ موقعیت خویش و از دست ندادن حكومت و انحصار قدرت، به صور گوناگون، آزادى دیگران را سلب مى كنند. فرعون به این منظور پسران بنى اسرائیل را مى كشت (غافر/25) و مؤمنان به موسى را به قطع دست و پا و به دار آویختن، تهدید مى كرد (اعراف/124) و ایمان آوردن دیگران را به اجازه خود منوط مى دانست (اعراف/123؛ شعراء/49). فرجام استبداد: فرجام دنیوى مستبدان شكست و زوال و پایان كار آنان در آخرت، عذاب جهنم است: «... و خابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنیدٍ مِن ورائهِ جَهَنَّمُ و یُسقى مِن ماءٍ صَدید یَتَجَرَّعُهُ و لایَكادُ یُسیغُهُ و یَأتیهِ المَوتُ مِن كُلّ مَكانٍ و ما هُوَ بِمَیّتٍ و مِن ورائهِ عَذابٌ غَلیظ»(259) و نیز (اعراف/165)، چنان كه روایات نیز بر عذاب امیران مستبدّ دلالت مى كند. طبق روایتى از پیامبر(صلى الله علیه و آله): امیر مسلّط نخستین كسى است كه به عذاب دوزخ، گرفتار خواهد شد. برخى، امیر مسلط را تمثیلى از استبداد سیاسى دانسته اند. حضرت زینب(علیها السلام) این اصطلاح را در شام درباره یزید بكار برده است.