فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نجات از خطر

«الامام على(علیه السلام) : قد خاطر من استغنى برأیه؛(236) امام على(علیه السلام) : هر كس به رأى و نظر خویش اكتفا كند (و در كارها با دیگران مشورت نكند)، خود را در خطر انداخته است.»

ارزش رأى دیگران

«الامام على(علیه السلام) : حقّ على العاقل أن یضیف الى رأیه رأی العقلاء، و یضمّ الى علمه علوم الحكماء؛(237) امام على(علیه السلام) : سزاوار انسان خردمند است كه رأى خردمندان را بر رأى خویش بیفزاید، و دانش و آگاهى خویش را با به دست آوردن دانش حكیمان و دانایان افزون سازد.»

رأى درست

«قال على(علیه السلام) : اضربوا بعض الرّاى ببعض، یتولّد منه الصّواب؛(238) امام على(علیه السلام) : رأیها را، برخى بر برخى دیگر، عرضه كنید (و آنها را كنار هم نهید)، كه رأى درست این گونه پدید مى آید.»