فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بهترین پشتیبان

«الامام على(علیه السلام) : لا مظاهرة أوثق من المشاورة؛(235) امام على(علیه السلام) : هیچ پشتیبانى مطمئن تر از مشورت كردن نیست.»

نجات از خطر

«الامام على(علیه السلام) : قد خاطر من استغنى برأیه؛(236) امام على(علیه السلام) : هر كس به رأى و نظر خویش اكتفا كند (و در كارها با دیگران مشورت نكند)، خود را در خطر انداخته است.»

ارزش رأى دیگران

«الامام على(علیه السلام) : حقّ على العاقل أن یضیف الى رأیه رأی العقلاء، و یضمّ الى علمه علوم الحكماء؛(237) امام على(علیه السلام) : سزاوار انسان خردمند است كه رأى خردمندان را بر رأى خویش بیفزاید، و دانش و آگاهى خویش را با به دست آوردن دانش حكیمان و دانایان افزون سازد.»