فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نیاز عقل

«الامام على(علیه السلام) : من استغنى بعقله زلّ؛(234) امام على(علیه السلام) : هر كه عقل خویش را بى نیاز بیند بلغزد.»

بهترین پشتیبان

«الامام على(علیه السلام) : لا مظاهرة أوثق من المشاورة؛(235) امام على(علیه السلام) : هیچ پشتیبانى مطمئن تر از مشورت كردن نیست.»

نجات از خطر

«الامام على(علیه السلام) : قد خاطر من استغنى برأیه؛(236) امام على(علیه السلام) : هر كس به رأى و نظر خویش اكتفا كند (و در كارها با دیگران مشورت نكند)، خود را در خطر انداخته است.»