فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نادانى خودرأى

«الامام على(علیه السلام) »: كفى بالمرء جهلا، أن یرضى عن نفسه؛(233) امام على(علیه السلام) : براى اثبات نادانى شخص همین بس كه از خود راضى باشد.»

نیاز عقل

«الامام على(علیه السلام) : من استغنى بعقله زلّ؛(234) امام على(علیه السلام) : هر كه عقل خویش را بى نیاز بیند بلغزد.»

بهترین پشتیبان

«الامام على(علیه السلام) : لا مظاهرة أوثق من المشاورة؛(235) امام على(علیه السلام) : هیچ پشتیبانى مطمئن تر از مشورت كردن نیست.»