فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

هلاكت خودرأى

«الامام على(علیه السلام) : من استبدّ برأیه هلك، و من شاور الرّجال شاركها فى عقولها؛(231)
امام على(علیه السلام) : هر كه خودرأیى كند هلاك گردد، و هر كه با مردمان رایزنى كند در عقل آنان شریك شود.»

نفْس انسان خودرأى

«الامام على(علیه السلام) : العاقل من اتّهم رأیه، و لم یثق بكلّ ما تسوّل له نفسه؛(232) امام على(علیه السلام) : عاقل كسى است كه رأى خود را متّهم كند (نادرست شمارد)، و به هر چه نفْسش در نظر او آراسته جلوه داد اعتماد نكند.»

نادانى خودرأى

«الامام على(علیه السلام) »: كفى بالمرء جهلا، أن یرضى عن نفسه؛(233) امام على(علیه السلام) : براى اثبات نادانى شخص همین بس كه از خود راضى باشد.»