فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استبداد

آیات

استبداد و شقاوت

«وَ بَرَّا بِوَلِدَتِى وَ لَمْ یجَْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِیًّا؛(223) و مرا نسبت به مادرم نیكوكار قرار داده و جبّار و شقى قرار نداده است!»