فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زن سیاهپوست

شخصى كه سه زن داشت، رفت و زن چهارمى گرفت كه سیاه پوست بود. دوستان پرسیدند این چه كارى بود؟ گفت براى ایّام عزادارى.

استبداد

آیات