فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آپاندیس

زنگ تلفن خانه دكتر نیمه شب به صدا درآمد و یكى از مشتریان مخصوص او گفت: آقاى دكتر! زود بیایید خانه ما، آپاندیس زنم درد گرفته. دكتر گفت: من كه سه ماه قبل آپاندیس همسر شما را عمل كردم، یك نفر كه دو تا آپاندیس ندارد! مرد جواب داد: یك نفر كه مى تواند دو تا زن داشته باشد!

زن سیاهپوست

شخصى كه سه زن داشت، رفت و زن چهارمى گرفت كه سیاه پوست بود. دوستان پرسیدند این چه كارى بود؟ گفت براى ایّام عزادارى.

استبداد