فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داشتن عفّت

«عن الفتح بن یزید قال: سئلت ابا الحسن(علیه السلام) عن المتعة فقال هى حلال مباح مطلق لمن لم یغنه اللَّه بالتّزویج فلیستعفف بالمتعة؛(201) فتح بن یزید میگوید: از حضرت ابا الحسن(علیه السلام) در باره ازدواج موقّت سؤال كردم، فرمود: این ازدواج حلال مطلق است براى كسى كه ازدواج دائم نكرده است، البته چنین شخصى باید عفّت خود را از راه ازدواج موقّت محافظت نماید.»

شرط ازدواج موقّت

«عن علىّ بن یقطین قال سئلت ابا الحسن(علیه السلام) عن المتعة قال: ما انت و ذاك و قد اغناك اللَّه عنها؛(202) على بن یقطین به محضر حضرت رضا(علیه السلام) شرفیاب شد و از ازدواج موقّت سؤال كرد. حضرت در جواب فرمود: تو را با آن چكار است با آنكه داراى همسر دائمى هستى و خداوند تو را از ازدواج موقّت بى نیاز ساخته است.»

حلّیت ازدواج موقّت

«قَالَ الصَّادِقُ(علیه السلام) لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا؛(203) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: از ما نیست هر كس به رجعت ما ایمان نیاورد و نیز به حلّیت ازدواج موقّت ما.»